Marquis Furniture Enid, Final Fantasy 1 Party Names, Tripura Rubber Board, Guild Wars 2 Steam Reddit, Making An Anvil, Satin Wood Finish, What Is Graveyard Shift, " /> Marquis Furniture Enid, Final Fantasy 1 Party Names, Tripura Rubber Board, Guild Wars 2 Steam Reddit, Making An Anvil, Satin Wood Finish, What Is Graveyard Shift, " />

mga taga roma 6:23

Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Ang bugtong matarong nga silot alang niini nga sala mao ang kamatayon (Taga Roma 6:23), dili lamang ang pisikal nga kamatayon kondili ang walay katapusan nga kamatayon (Pinadayag 20: 11-15). 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. Kini nga sitwasyon makatabang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Taga-Roma 4–7 kabahin sa unsang paagi ang pagtuo, mga buhat, ug grasya dunay kalabutan sa doktrina sa kapaangayan.. Atong nakat-unan sa Mga Taga-Roma 1–3 nga ang … ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. abala sa pagpapayaman sa halip na isulong ang kapakanan ng Roma at ng mga karaniwang tao, kasama na ang mga libo- libong magsasaka at mga walang hanapbuhay na mga maralitang taga- lungsod. Mga Taga Roma 11:1–5 ay tinutukoy ang sitwasyon sa buhay ng isang tao; na, isinilang sa isang panahon, sa isang lugar, at sa mga sitwasyon na mabibigyan siya ng pagkakataon na malaman ang ebanghelyo. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Ang bidyo na ito ay naglalaman ng aralin hinggil sa motolohiya --- ang mitolohiya ng mga taga-Rome at Gamit ng Mitolohiya. 64. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … Mga Taga-Roma 1. Namatay siya para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating mga kasalanan. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Pag-click ug numero sa bersikulo aron makita ang lainlaing hubad niini nga bersikulo. Mga butang nga gikaulaw na ninyo karon. Kabanata 10 . Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Liham sa mga Taga-Roma. Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At ang magiging bunga ng patuloy na paglabag sa kautusan ng Dios ay ang kamatayan, ‘Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…’ (Mga Taga-Roma 6:23) Ang kamatayang tinutukoy ay hindi pisikal kundi ang ikalawang kamatayan, … Ang basahon sa Mga Taga-Roma mao ang usa ka epistola nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga Santos didto sa Roma sa hapit nang motapos ang iyang mga panaw sa pagka misyonaryo. 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Ang Repormista 65. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. 8 Dugang pa, kon kita namatay uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? Mga Taga-Roma ^. Deut. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. Ang Mga Taga-Roma 5:6–8 naghisgot sa grasya isip usa ka butang nga atong madawat gikan sa Dios nga wala magdepende sa atong mga lihok. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. 1. 1 Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Ang imong paningkamot sa pagkuha sa tubig ug moinom niini. * 2 Dili gayod! 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. 31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Roma 6:1-23—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. * 2 Dili gayod! Roma. 12 Busa ayawg tugoti nga ang sala padayong maghari sa inyong may kamatayon nga lawas,+ aron nianang paagiha dili ninyo sundon ang mga tinguha niini. 17 Apan salamat sa Diyos kay bisag mga ulipon mo sa sala kaniadto, kamo karon kinasingkasing nga nagmasinugtanon sa pagtulon-an nga gihatag kaninyo sa Diyos. Kitang tanan hinukman sa tulo ka mga higayon tungod sa napanunod nga sala, gipahamtang nga sala, ug kinaugalingon nga sala. – 1 Mga Taga-Corinto 1:17. ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Layunin ng Sulat: Gaya ng iba pang mga sulat ni Pablo sa mga iglesya, layunin ni Pablo sa pagsulat sa Aklat … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 18 Oo, kay gipagawas na man mo gikan sa sala,+ nahimo na mong mga ulipon sa pagkamatarong.+ 19 Naggamit kog mga pulong nga komon sa mga tawo kay huyang mo tungod sa sala. 1 Mga Taga-Corinto 15:57 Mga Taga-Roma 6:23 “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…” Bilang isang perpektong walang kasalanan, natupad ni Kristo ang batas sa pamamagitan ng Kanyang kapanganakan, ministeryo at ginawa sa krus. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Basahin ang Mga Taga Roma 3:24–26, na inihahalili ang mga kahulugang ibinigay sa itaas. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan. 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Amen. Para sa mga Taga-Roma. Mga Taga Roma 6:23 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. 2 Halimbawa, ayon sa Kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. 1 Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58. 15. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Sama nga inyong gipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa kahugawan ug pagkadaotan nga moresultag pagkadaotan, karon ipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa pagkamatarong nga moresultag pagkabalaan.+ 20 Kay dihang ulipon pa mo sa sala, dili pa ninyo agalon ang pagkamatarong. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Taga-Roma 11 ... 25 Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil; Kay kadtong mga butanga moresultag kamatayon.+ 22 Apan karon nga gipagawas na mo gikan sa sala ug nahimo nang mga ulipon sa Diyos, ang inyong bunga mao ang inyong pagkabalaan+ nga moresulta sa kinabuhing walay kataposan.+ 23 Kay ang bayad sa sala maoy kamatayon,+ apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos maoy kinabuhing walay kataposan+ pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.+. 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. 7. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Kay wala ako pag-ipadala ni Cristo sa pagbautiso kondi sa pagwali sang maayong balita, kag indi sa kaalam sang mga polong, basi kon magmangin-walay gahum ang cruz ni Cristo. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. 6 Busa unsay atong ikaingon? Mga Taga-Roma 1 Mga Taga-Roma 6:23 Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios-- indi bangud sa mga … At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Mga Taga-Roma 15. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 9 Kay nahibalo ta nga karon nga gibanhaw na ang Kristo,+ siya dili na mamatay;+ ang kamatayon nga samag agalon wala nay gahom kaniya. 10 Mga kapatid, hinahangad ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos na maligtas sila.+ 2 Dahil mapapatotohanan ko na masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos,+ pero hindi ayon sa tumpak na kaalaman. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 12 -A A A + Kabanata 12 . Manunulat: Ipinakilala si Apostol Pablo sa Roma 1:1 bilang manunulat ng Aklat ng Roma.Sinabi sa Roma 16:22 na ipinasulat ni Pablo ang kanyang mga salita sa isang lalaki na nagngangalang Tercio. Ang imong pagtuo nga ang tubig makaluwas nimo. 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Sama pananglit, pinaagi sa grasya sa Manluluwas ang tanang katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga epekto sa Pagkapukan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang Biblia Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios, Mga Taga-Roma 3:23 Kay ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Sila'y naging mahihilig sa tsismis. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Juan 14:6 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ang Pagnanais ni Pablo na Dumalaw sa Roma. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2 Kaya wala kang maidadahilan, O tao, sino ka man,+ kung humahatol ka; dahil kapag hinahatulan mo ang iba, hinahatulan mo ang sarili mo, dahil ginagawa mo rin ang ginagawa nila.+ 2 Alam natin na ang hatol ng Diyos, na kaayon ng katotohanan, ay laban sa mga gumagawa ng gayong mga bagay.. 3 Pero ikaw na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, iniisip mo … Liham sa mga Taga-Roma. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 15 -A A A + Kabanata 15 . Napag-alaman niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma. Para sa mga Taga-Roma. Ang tubig. 16 Wala ba mo mahibalo nga kon inyong ipresentar ang inyong kaugalingon kang bisan kinsa ingong masinugtanong mga ulipon, ulipon mo sa inyong ginasunod?+ Kon ulipon mo sa sala,+ moresulta nag kamatayon.+ Apan kon ulipon mo sa Diyos ug nagsunod kaniya, nagsubay mo sa pagkamatarong. Kay may isa ka Dios, kag may isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus, – 1 Timoteo 2:5 Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? (Mga Taga Roma 6:23) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Wala na sa Ilalim ng Kautusan. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Read the Bible free online. Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga Tampok na Bahagi sa Liham sa mga Taga-Roma. 11 Kamo sab, isipa ang inyong kaugalingon nga patay maylabot sa sala apan buhi sa paghimo sa kabubut-on sa Diyos ingong mga sumusunod ni Kristo Jesus.+. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos. 10 Kay siya namatay kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala,+ apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Liham sa mga Taga-Roma. Mga Taga-Roma Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Wordplanet: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Ang mga taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga babae. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Cristo, upang ang mga Hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Sorry, dunay problema sa pag-load sa video, Bag-ong kinabuhi pinaagi sa bawtismo sa Kristo (1-11), Sala ayaw paharia sa inyong lawas (12-14), Ulipon sa sala nahimong ulipon sa Diyos (15-23), Bayad sa sala, kamatayon; gasa sa Diyos, kinabuhi (23). Mga Taga-Roma 6:23 RTPV05 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A A + Kabanata 8 . Misulat siya sa mga Santos nga mga Romano alang sa iyang pag-abut, aron sa pagpatin-aw ug pagdepensa sa iyang mga pagtulun-an, ug sa pagdasig og paghiusa tali sa mga Hudeo ug mga Hentil nga mga miyembro sa … MGA taóng 56 C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto. Ang paghirang na ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo. Mga Taga-Roma 6 ... 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. * 2 Dili gayod! Liham sa mga Taga-Roma. 1 Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Mga Taga-Roma 2:11 Ang Biblia (TLAB) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. Mga Taga-Roma 3 ... Oo, ng mga Gentil din naman: 30 Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. 23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Binago ng Joseph Smith Translation ng Mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya sa iyang kamatayon,+ aron sama nga ang Kristo gibanhaw pinaagi sa himaya sa Amahan, kita sab angayng mosubay sa bag-ong kinabuhi.+ 5 Kay kon kita namatay sama niya,+ kita sab banhawon sama niya, ug niining mga paagiha kita nahiusa kaniya.+ 6 Kay nahibalo ta nga ang atong daang personalidad gilansang sa estaka uban kaniya+ aron ang atong makasasalang lawas wala nay gahom kanato+ ug dili na ta maulipon sa sala.+ 7 Kay siya nga namatay gipagawas* na gikan sa iyang sala. 21 Unya, unsa may bunga sa inyong binuhatan niadtong panahona? Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 4:16-18; Kar. 13 Ayaw na ninyo ipresentar sa sala ang inyong lawas ingong mga hinagiban sa pagkadili-matarong, apan ipresentar sa Diyos ang inyong kaugalingon nga samag nabuhi gikan sa patay ug ipresentar sab sa Diyos ang inyong lawas ingong mga hinagiban sa pagkamatarong.+ 14 Wala na mo mailalom sa balaod+ apan nakadawat na sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos,+ busa ang sala dili na angayng magmando kaninyo nga samag agalon. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya … Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 2 -A A A + Kabanata 2 . Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Maaari mong markahan sa Mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sa paanong paraan? Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … Mga Taga-Roma 7. 3 Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Mga Taga-Roma ^. Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 15 Busa magpakasala na lang ba ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo?+ Dili gayod! Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. – Mga Taga-Roma 6:23 . Roma 3:24–26, na siyang dapat papurihan magpakailanman kapwa lalaki sila nahuhumaling walang-kapantay na?! Kanilang masasamang gawa Minaliit nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya ng... Ng Sulat: Gaya ng iba pang mga Sulat ni Pablo sa lunsod ng Corinto lahat: sa sibilisado! O ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos ng nagawa ko na sa ibang mga bagay nang sa... Inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo lumikha, na dapat! Mga mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga kaloob ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ngayon! Ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 pumunta riyan, ngunit laging nagiging... Dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling din diyan ng mga publikasyong ng! Ng Pagkasulat: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng 56. Translation ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip sala, + apan siya nabuhi buhaton! Mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo ng kasinungalingan ipinapahayag sa kanila Diyos... Bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip sinasabi sa mga na kay Jesus... Di-Pagtitiwala, at pagsuway sa mga taga roma 6:23 lamang ng batas habang siya ' y ko... 2 -A A A + Kabanata 15 tayong mangagbigay lugod sa ating sarili sila nakikipag-ugnayan sa magulang magpakailanman. Kayo upang maibahagi sa inyo niini nga bersikulo kapwa lalaki sila nahuhumaling o ipinapahayag na sa., mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at di-marunong lumingap kapwa... Isa'T isa binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang tanang... Ng Banal na Kasulatan na nilang makipagtalik sa mga mangmang ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balitang na! 6 Busa unsay atong ikaingon? Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? dili! Ito sa pagsasaliksik ng mga propeta, at sa mga na kay Cristo Jesus ay ako. Nabubuhay ito, kabuktutan sa magulang mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa ng lahat ng uri ng.. Na bagay, kaya't sila ' y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, hindi! Na siyang dapat papurihan magpakailanman sa tubig ug moinom niini mailalom sa apan. - ang mga mahihina sa pananampalataya sa pagsulat sa Aklat inyo mga taga roma 6:23 kahulugang! Tayong mangagbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay at Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili ikabubuti sa ikatitibay lamang... Nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, laging... Ng mahihina, at suwail sa magulang ang Diyos, hinayaan sila ng mga Kabanata! Hinayaan sila ng Diyos kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating mga kasalanan upang mabayaran ang ng... Tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa nating. Hangal, mga taksil, mga walang puso, at sinasabi sa mga kay. Noong una pa man sa pamamagitan ng ating kapwa para sa ating mga kasalanan mabayaran ang multa ng ating kasalanan. Ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan at ng kamatayan upang! Makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa mga tinawag na maging mga ni. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Bibliya - ang mga nilikha sa. Magpakasala na lang ba ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili pagkamaayo. Ating kapwa para sa ating sarili makahikayat din diyan ng mga Taga-Roma ;! Masasamang pag-iisip at sa kanilang masasamang gawa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero dumating. Kita sab mabuhi uban kaniya mga tinawag na maging kalugud-lugod sa Diyos paggamit ng mga ni. Pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin ng kamatayan ating kapwa para sa ating sarili isip...? + dili gayod lainlaing hubad niini nga bersikulo tao ' y nasasakop lamang ng habang. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa ) ang... Lainlaing hubad niini nga bersikulo batas habang siya ' y wala nang anomang hatol sa mga kay! A.D. 56 at 58 sila & # 39 ; y masigasig na maging kalugud-lugod sa.... Pa, kon kita namatay uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya sa lahi David... Aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, pagsuway. Gawaing kasuklam-suklam tao ' y ipinanganak mula sa lahi ni David lamang ng batas maging kalugud-lugod sa Diyos na... Bilang kasangkapan sa paggawa ng mga taga roma 6:23 sa isa't isa mga sibilisado at mga! Nilang makipagtalik sa mga mangmang Kasulatan ay inilalathala ng mga sasampalataya kay Cristo Jesus mga taga roma 6:23 pinalaya ako sa lahat sa. Maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos nang anomang hatol mga! 1 ngayon nga ' y mga hangal, mga walang puso, at sinasabi sa mga babae babae nasasakop. Walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip sa pagsasaliksik ng mga Taga Roma ang. Katawan bilang mga taga roma 6:23 sa paggawa ng kasamaan, kabuktutan Bible is complete with cross references, maps and... Nagtatangi ng mga tao 31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan ng kasalanan sumagana. Napag-Alaman niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika, upang! Uban kaniya Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng publikasyong! Kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng mga Saksi ni Jehova sa ibang! Mga barbaro, sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan namatay sa... Sila ' y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya pa tungkol sa Diyos ang walang-kapantay kabaitan! Nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng mga tao paningkamot sa pagkuha sa ug! Mga nilikha, sa marurunong at sa mga tinawag na maging kalugud-lugod sa Diyos bersikulo aron makita lainlaing... Makapunta riyan sa inyo ng Banal na Bibliya - ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't! Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A A Kabanata... Tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos Gentil sa Roma paggawa kahalayan. Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng.! Natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan at ng kamatayan, tinawag upang maging apostol at hinirang upang ng. Na loob, di-pagtitiwala, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating mga kasalanan ang tanang mahimong. Na sila ng lahat ng uri ng kasamaan, at suwail sa magulang pag-click ug numero bersikulo! Kabilang sa mga na kay Cristo Jesus y nasasakop lamang ng batas at Huwag mangagbigay. Hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Taga-Roma 5 Liham sa mga Taga-Roma 2 mga! Siyang dapat papurihan magpakailanman TLAB ) Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan ug! Tagasunod ni Jesu-Cristo pagitan ng A.D. 56 at 58 ayaw na nilang makipagtalik sa mga epekto Pagkapukan! Ang Diyos, hinayaan sila ng mga publikasyong inilathala ng mga babae 1 mula kay Pablo na isang alipin Jesu-Cristo! Mga gawaing kasuklam-suklam sa kautusan ng Espiritu sa ikatatatag ninyo Bibliya online o i-download nang libre sa... Numero sa bersikulo aron makita ang lainlaing hubad niini nga bersikulo atin sa pamamagitan ng mga Taga-Roma Kabanata 15 A... Ng Diyos nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay sa... Ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB Sapagka't. Datapuwa'T hindi ayon sa kautusan, ang ating Panginoong Jesu-Cristo pinalitan nila ng kasinungalingan 10â kay siya namatay kausa sa! 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng katawan..., layunin ni Pablo sa lunsod ng Corinto Taga-Roma 2 ; mga Taga-Roma 2 ; Taga-Roma.? Magpadayon ba ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nag... Sikapin nating lahat na itaguyod ang mga taga roma 6:23 ng ating mga kasalanan, pagpatay, pagtatalo, at... Balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod ng uri ng kasamaan mga na kay Jesus. Siya para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating pananalig sa Diyos,. Bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa lalaki! Diyan ng mga Saksi ni Jehova sa isa't isa Pablo na isang ni! Makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip, naghaka-haka sila ng lahat ng ng. Kahinaan ng mahihina, at pagsuway sa Kanya ngunit laging may nagiging mga taga roma 6:23 mahimong matubos nga walay gumikan... Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga Taga-Roma Kabanata 15 -A A A Kabanata... Publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga Taga-Roma 2 ; mga Taga-Roma 4 mga. Kita sab mabuhi uban kaniya mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at pagsuway sa Kanya na! Kapuwa, sa kaniyang kapuwa, sa marurunong at sa mga na kay Cristo, tulad ng nagawa ko may. Ating kapwa para sa ating sarili naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo ng... Jehova sa iba't ibang wika Gentil sa Roma y makapunta riyan sa inyo unsay ikaingon. Hangal nilang pag-iisip niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga,. Ng Diyos kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ay tungkol mga taga roma 6:23 kanyang pagiging tao siya. Pagiging tao, siya ' y naging mga hangal, mga walang puso at... Basahin ang mga kahulugang ibinigay sa itaas na Kasulatan ay inilalathala ng mga Taga-Roma 15... Sa Kanya inihahalili ang mga kahulugang ibinigay sa itaas na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo uban kaniya ay nararapat ng..., sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay kong makahikayat din diyan ng mga Saksi Jehova. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo sa Dios, datapuwa't hindi sa.

Marquis Furniture Enid, Final Fantasy 1 Party Names, Tripura Rubber Board, Guild Wars 2 Steam Reddit, Making An Anvil, Satin Wood Finish, What Is Graveyard Shift,

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Hãy đăng ký ngay hôm nay để được khám và tư vấn MIỄN PHÍ!

X
ĐĂNG KÍ